Avís legal

El domini avvlasatalia.cat i lasatalia.cat són titularitat de l’Associació de Veïnes i Veïns de La Satalia, NIF:  G63663751.

L’entitat consta inscrita al Registre d’Associacions i Fundacions del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb el número 1566.

Les nostres dades de contacte són:

Adreça: Cariteo, 26 (08004 Barcelona)        

Telèfon: +34 639848394          

Email: avvlasatalia@hotmail.com

Responsabilitat dels continguts i ús:
La persona usuària adopta el compromís de fer un ús correcte de tots els serveis i continguts del lloc web, obligant-se a no danyar, canviar, ni modificar, en cap cas, el codi, les dades o els documents del lloc web, ni tampoc introduir en el nostre sistema cap mena de programari maliciós o dispositius que puguin alterar el servidor del lloc web ni els mitjans de protecció i seguretat.

L’Associació de Veïns i Veïnes de La Satalia:

  • Ha adoptat les mesures de seguretat adients, segons l’estat actual de la tècnica, per tal de garantir el correcte funcionament del lloc web i evitar la generació de danys a les persones usuàries.
  • No es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que es puguin generar a la persona usuària per virus informàtics, interferències, interrupcions, omissions, avaries, desconnexions, indisponiblitat del sistema o qualsevol altre comportament anòmal del lloc web.
  • Pot suspendre temporalment l’accés al lloc web, per efectuar les modificacions i millores que estimi convenient i procedir, en qualsevol moment i sense previ avís, al seu manteniment.
  • No es fa responsable ni dels comentaris ni les opinions que les persones usuàries puguin efectuar, reservant-se el dret a eliminar totes aquelles manifestacions de contingut inapropiat o que infringeixin la llei o drets de tercers.
  • Si la persona usuària les detecta pot informar a l’Associació de Veïns i Veïnes de La Satalia a través de la nostra adreça de correu electrònic. 
  • L’Associació de Veïns i Veïnes de La Satalia no assumirà cap tipus de responsabilitat derivada o que se’n pugui derivar de la utilització per part de les persones usuàries dels continguts i informacions que constin al lloc web.


Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i els seus continguts són d’exclusiva propietat de l’Associació de Veïns i Veïnes de La Satalia i/o s’ofereixen sota les convenients autoritzacions dels seus autors titulars, com a conseqüència dels acords subscrits amb tercers, i estan sotmesos a drets de propietat intel·lectual i industrial i protegits per la legislació nacional i internacional.

Els continguts s’ofereixen sota la protecció d’una llicència Creative Commons, amb les següents atribucions: Reconeixement – No comercial – Compartir igual.

Reconeixement: en qualsevol explotació de l’obra autoritzada per la llicència caldrà reconèixer l’autoria.

No comercial: l’explotació de l’obra queda limitada a usos no comercials.

Compartir igual: l’explotació autoritzada inclou la creació d’obres derivades sempre que mantinguin la mateixa llicència en ser divulgades.

En aplicació de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la reutilització dels continguts sobre la gestió de l’entitat és lliure i no està subjecte a restriccions, sempre i quan no s’alteri el contingut de la informació reutilitzada ni es desnaturalitzi el sentit, i es citi la font de les dades i la data de la darrera actualització.

POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. Dades de caràcter personal
En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), l’informem que les dades personals i informació que ens faciliti en emplenar qualsevol formulari electrònic disponible a el Portal ( ‘dades’), seran incorporades en un fitxer de dades de caràcter personal titularitat de l’Associació de Veïnes i Veïns de La Satalia. La finalitat del tractament de les Dades és donar curs a la seva sol·licitud.
L’Usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició (‘Drets ARCO’) en els termes legalment previstos i per a això dirigir una comunicació mitjançant correu postal a l’Associació de Veïnes i Veïns de La Satalia (Cariteo 26, 08004 Barcelona) o mitjançant correu electrònic a: avvlasatalia@hotmail.com. En ambdós casos, cal indicar nom i cognoms i adjuntar còpia del document acreditatiu d’identitat.

2. Comunicació
Si en algun dels formularis electrònics se us demanarà el seu consentiment exprés per poder-li remetre comunicacions comercials per qualsevol mitjà, inclòs el correu electrònic o mitjans de comunicació electrònica equivalents, de conformitat amb el que disposa l’article 21 LSSI.
3. Mesures de seguretat
L’Associació de Veïnes i Veïns de La Satalia adopta els nivells de seguretat requerits pel Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD, adequats a la naturalesa de les dades que són objecte de tractament en cada moment. No obstant l’anterior, la seguretat tècnica en un mitjà com Internet no és inexpugnable i poden existir actuacions doloses de tercers, si bé l’associació posa tots els mitjans al seu abast per evitar aquestes actuacions.